Πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων
Πραγματογνωμοσύνες ζημιών - βλαβών οχημάτων
Σχεδιαγράμματα αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων
Φωτογραφίες τροχαίων ατυχημάτων
Παρουσιάσεις σε ΜΜΕ
Τεχνικά θέματα - συμβουλές προς οδηγούς
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΖΗΜΙΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α) Αναλυτική καταγραφή και αποτίμηση του κόστους της ζημιάς του οχήματος με τη χρήση τριών διαφορετικών εξειδικευμένων λογισμικών.

Β) Διαπραγμάτευση για τη συμφωνία του κόστους επισκευής του οχήματος με τους επισκευαστές.

Γ) Προσδιορισμός της αγοραστικής αξίας του οχήματος πριν το ατύχημα και της μείωσης της αξίας του.

Δ) Αποτίμηση των διασωθέντων μερών του οχήματος σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του (σώστρα).

Ε) Καθορισμός ολοσχερώς κατεστραμμένου οχήματος :
 I. Από τεχνικής πλευράς (τεχνικά μη επισκευάσιμο)
 II. Ασύμφορο για επισκευή (όταν το κόστος της ζημίας ξεπερνά την αγοραστική αξία του οχήματος)

ΣΤ) Διάγνωση των βλαβών του οχήματος και τεχνικά τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση κατασκευαστικών προβλημάτων. Γίνεται πρόταση στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές για τη επισκευή των βλαβών ή όταν δεν επισκευάζονται επιδιώκεται αναστροφή πώλησης.

Ζ) Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις κακοτεχνιών κατά την επισκευή οχήματος από το συνεργείο επισκευής.

Η) Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των θέσεων μας, με τη βοήθεια των ανωτέρω στοιχείων στο δικαστήριο ή όπου αλλού απαιτηθεί.

Συντάσσουμε πραγματογνωμοσύνες για όλα το οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, ρυμουλκά μετά ρυμουλκουμένου, ελκυστήρες με επικαθήμενα) και τα μηχανήματα έργων.